Sadala Kool võimaldab koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele põhihariduse omandamist esimesel ja teisel kooliastmel. See kõik toimub sõbralikus ja loomingulises koostöös, kus lapsest kasvab õpihimuline noor, kes austab oma kodu ja kaasmaalasi ning Eestimaad. Koolis õpitakse valikainena rahvamuusikat ja kodulugu. Tegutsevad erinevad ringid ning pärast tunde on võimalik osaleda pikapäevarühmas. Alates 2016 aasta kevadest on kool liitunud programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool.“